Bishy Çerçeve Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1 : TARAFLAR


1.1. Bishy Çerçeve Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mukayyitlik dairesi Cumhuriyet Sokak No: 49/1 Tüfekçi Apartmanı Hamitköy/Lefkoşa adresinde yerleşik olan Bishy Payment Systems Trd. Ltd. Şti. (“BİSHY”) ile BİSHY’nin ödeme ve dijital para hizmetlerinden faydalanan kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiştir.

1.2. KULLANICI ve BİSHY birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

MADDE 2 : TANIMLAR

2.1. Alıcı: Ödeme ve/veya Dijital Para işlemine konu Fon’un ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişi.

2.2. Banka: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulu veya hizmet vermeye haiz yerli ve yabancı bankaları

2.3. Merkez Bankası: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası.

2.4. Cüzdan: BİSHY tarafından sunulan, BİSHY dijital parasını saklamak, kullanmak ve aktarmak veya BİSHY’nin izin verdiği tüm işlemleri kullanarak işlem gerçekleştirme imkanı sağlayan mobil cüzdan.

2.5. Dijital Para: BİSHY tarafından kabul edilen Fon karşılığı ihraç edilen, Dijital olarak saklanan, Ödeme İşlemleri’ni, BİSHY kullanıcıları arasında transfer/gönderme işlemini, kayıtlı Sosyal Yardım kuruluşlarına bağış yapmayı, tekrar fon’a çevirme talebi karşılığında BİSHY’e iade işleminde veya BİSHY’nin belirteceği yeni kullanım alanlarında kullanılabilen, BİSHY ve diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kabul edilen ölçümlenebilir dijital değer.

2.6. Fon: Banknot, madeni para, kaydi para veya elektronik para, Kripto para, NFT ve BİSHY nin kabul edeceği her türlü ölçümlenebilir değer.

2.7. Gönderen: Kendi Ödeme Hesabı’ndan veya Ödeme Hesabı bulunmaksızın Ödeme Emri veren gerçek veya tüzel kişi.

2.8. Hassas Ödeme Verisi: Ödeme Emri’nin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, bishy kart numarası, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgileri.

2.9. Hatalı veya Yetkisiz İşlem: Transfer emrinin tümünün veya bir kısmının Kullanıcı’nın iradesi ve/veya bilgisi dışında gönderen veya transfer emri verme konusunda yetkili olmayan üçüncü bir kişi tarafından gönderilmesi sonucu gerçekleştirilen ve/veya Kullanıcı’nın ilgili mal veya hizmeti almadığı Ödeme İşlemi

2.10. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek ve tüzel kişiye ilişkin her türlü bilgi.

2.11. Ödeme Emri: İlgili kullanıcı tarafından Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi amacıyla verilen talimat.

2.12. Ödeme Hesabı: İlgili kullanıcı adına açılan 17 haneli BİSHY kart numarasına sahip ve Ödeme Hizmetleri’nin yürütülmesinde kullanılan hesap.

2.13. Kart Numarası: BİSHY tarafından, açılan hesaplara otomatik olarak tanımlanan, 17 haneli harf ve rakamlardan oluşan dizini.

2.14. Ödeme Hizmetleri: BİSHY’nin Şirketler Mukayyitliğinden almış olduğu faaliyet izni çerçevesinde yorumlanmak üzere ve Sözleşme uyarınca Kullanıcı’ya BİSHY veya Temsilci tarafından sunulacak olan ödeme ve dijital para hizmetleri.

2.15. Ödeme İşlemi: Kullanıcı veya Gönderen’in talimatı üzerine gerçekleştirilen bir ürün, mal veya hizmet satın alımı karşılğında yapılan BİSHY dijital parasını aktarma faaliyeti.

2.16. Satın Alma: Bankacılık kanalları, elektronik ve kripto para ihracı yöntemi ile BİSHY dijital parasını satın alımını ifade etmektedir.

2.17. Bozdurma: BİSHY dijital parasını fiziki paraya çevirmek için uygulamadan verilen BOZDUR talimatını

2.18. Temsilci: BİSHY’nin temsilcisi sıfatına haiz olan ve bu şekilde Ödeme Hizmetleri’nde görev alan taraflar.

2.19. Uygulama: BİSHY tarafından sunulan mobil cüzdan uygulaması.

2.20. 04/2008 sayılı Kanun: 04/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri.

2.21. Şirketler Mukayyitliği: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Kabz ve Mukayyitlik Dairesini anlatır.

2.22. KVKK: Kuzey Kıbrsı Türk Cumhuriyeti Kişisel Verilerin Korunması İç Düzeni Kanununu ifade eder.

2.23. Direktör: BİSHY’nin kuruluş evraklarında Direktörler Kurulu’nda belirtilen kişi.

MADDE 3 : TARAFLAR’IN TEMEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmeye ehil olduğunu ve kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini beyan eder. Kullanıcı, ergin olmaması durumunda veya sair sebepler ile ek doğrulama, onay ve süreçlere tabi olabileceğini kabul eder. BİSHY dilerse Kullanıcı’dan ek bilgi ve belge talep edebilir.

3.2. Kullanıcı, BİSHY’e sağladığı tüm bilgi ve belgeler doğru, güncel ve tam olduğunu taahhüt eder. BİSHY, 04/2008 sayılı Kanun’a uygun olarak Kullanıcı’nın sağladığı bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini temin etmek üzere çeşitli doğrulama tedbirleri alabilir.

3.3. BİSHY’e bildirilen banka hesabının güncel, açık ve kullanılır durumda olması Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Bildirilen banka hesabının, Kullanıcı adına kayıtlı olmaması halinde ise bu hesaba BİSHY tarafından ödeme yapılmayacaktır.

3.4. Kullanıcı, başkası hesabına hareket etmesi ve/veya kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgilerinin değişmesi halinde bu durumları ilgili mevzuata uygun olarak BİSHY’e yazılı olarak bildireceğini taahhüt eder.

3.5. BİSHY, Madde 3.3 uyarınca veya sair sebepler ile Kullanıcı’ya yönelik kimlik tespit ve/veya bilgi temin talebinde bulunabilir.

3.6. Kullanıcı, Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden 04/2008 sayılı Kanunda belirtilenlerle sınırlı olmak üzere mevzuata uygun olarak faydalanacağını kabul ve taahhüt eder.

3.7. BİSHY, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya 04/2008 sayılı Kanun dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mevzuata aykırı faaliyetlerini tespit etmesi, mevzuata aykırı hareket edebileceği izlenimine sahip olduğu veya bu mevzuata aykırı hareket edebileceği riski bulunduğunu düşündüğü halinde Kullanıcı’nın Ödeme Hesabını askıya alabilir, Ödeme Hizmetleri’ni geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Aykırılık şüphesi olan hallerde de BİSHY’nin işbu hakkı saklıdır.

3.8. Uygulama’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı BİSHY’e aittir. Uygulama’nın tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Uygulama’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Uygulama dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. veriler ile içeriklerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.Ayrıca Kullanıcı’nın;

 • Uygulama’nın güvenliğini tehdit edebilecek, Uygulama’ya ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması,
 • Uygulama’ya bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi, Uygulama’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve içerikleri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması;
 • Uygulama’nın genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Uygulama, BİSHY ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması;
 • Uygulama’nın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, BİSHY sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır.
 • 3.9. Kullanıcı, Uygulama’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Uygulama’ya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

  3.10. Site’de ve/veya Uygulama’da yayınlanan kurallar ile Site’de duyurulan bedeller, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz eki niteliğindedir.

  3.11. İşbu Sözleşme’de belirtilenlerin dışında, BİSHY’nin, Ödeme Hizmetleri’ne ilişkin koşullarda, Site’de ve Uygulama’daki içeriklerde ve Sözleşme’de tek taraflı olarak değişiklik ve güncelleme yapma hakkı mevcuttur. Söz konusu değişiklikler yahut mevzuat ile belirlenen yükümlülükler kapsamında yapılacak değişiklikler ve Ödeme Hizmetleri’nin sunulması için BİSHY’nin anlaşma yaptığı ödeme hizmeti sağlayıcısı konumundaki üçüncü kişiler ile akdedilen sözleşmeler veya bu sözleşme hükümleri kapsamında yapılacak değişiklikler işbu Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olacak ise, Kullanıcı’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcı’nın Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebileceğine ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. Bu durumda değişikliği kabul etmek istemeyen Kullanıcı Sözleşme’yi feshedebilecektir. Kullanıcı’nın, kendisine bildirim yapılmasını müteakip 30 (otuz) gün içinde fesih bildiriminde bulunmaması halinde, ilgili değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. Mevzuat kapsamında gereken herhangi bir değişiklik için ilgili mevzuatta 30 (otuz) günden daha kısa süre verilmesi halinde bu husus da Kullanıcı’ya iletilecek bildirimde belirtilecek ve işbu maddede belirtilen süre yerine mevzuatın öngördüğü süre uygulanacaktır. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetleri mesleki ve ticari amaçlarla temin ettiği hallerde (Tüketicinin Korunması Yasası’nda tanımlanan şekilde tüketici olarak hareket etmediği durumlarda) ise işbu değişiklikler derhal yürürlüğe girecektir.

  MADDE 4 : ÖDEME HİZMETLERİ’NE İLİŞKİN TEMEL HÜKÜMLER

  a) Ödeme Hizmetleri’nin Esasları

  4.1. İşbu Sözleşme’ye konu Ödeme Hizmetleri, Türk Lirasına stabil endekslenmiş BİSHY dijital parası cinsinden sunulacaktır. Kullanıcı’ya farklı para birimleri ile Ödeme Hizmetleri sunulması halinde ise uygulanacak kur farkı - para birimleri çeviri yöntemleri BİSHY tarafından belirlenecektir.

  4.2. Kullanıcı, verdiği bilgilerin yanlışlığından veya açık, anlaşılır olmaması gibi Ödeme İşlemi kapsamındaki sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmemesinden kaynaklanan sorumluluğunun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

  4.3. Kullanıcı, Ödeme Hizmetleri’nden yararlanılabilmek için BİSHY nezdinde bir Ödeme Hesabı açması gerektiğini kabul eder.

  4.4. Ödeme Hizmetleri; cep telefonu, bilgisayar gibi bir cihaz ve/veya Uygulama aracılığıyla gerçekleştirilebilecek olup, Kullanıcı cihaza/Uygulama’ya ait kullanım koşullarında yer alan teknik ve diğer özelliklere uyumun sağlanmış olması gerekmekte olduğunu kabul ve beyan eder.

  4.5. BİSHY, Ödeme Hizmetleri ile ilgili olarak Yönetmelik’in öngördüğü bilgilendirmeleri, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan e-posta adresi, GSM numarası gibi iletişim bilgilerinden birini ve/veya Uygulama’yı kullanarak Bildirim göndermek suretiyle işlem sonrasında derhal ya da en geç birer aylık dönemler itibariyle gerçekleştirir. BİSHY tarafından yapılacak bilgilendirmeler, resmi internet sitesi olan www.bishy.com.tr’da (“Site”) yayınlanabilir, Uygulama dahilinde Kullanıcı’nın dikkatine sunulabilir veya Kullanıcı’nın iletişim adresine info@bishy.com.tr elektronik posta adresinden iletilebilir. Sair kanallarla yapılan bildirimlerin dikkate alınmaması ve derhal BİSHY’e işbu iletişimlerin bildirilmesi gereklidir.

  4.6. BİSHY, Sözleşme kapsamında tahsil edilen tutarlara ve Dijital Para’ya, faiz vermek, kredi vermek, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya ödeme garantisi vermek anlamına gelecek faaliyetler gerçekleştirmeyecektir.

  4.7. Kullanıcı, Sözleşme kapsamında BİSHY tarafından belirlenen işlem limiti üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak tek seferlik ve aylık toplamda yapılan işlemlerin işlem limiti olması halinde BİSHY tarafından belirlenecek ve Site’de yayınlanacak olup, limitler herhangi bir zamanda revize edilebilecektir. İşlem limitinin yükseltilmesinin Kullanıcı tarafından talep edilmesi halinde, BİSHY tek seferlik ve/veya aylık toplam işlemler için belirlenen işlem limitini yükseltmek için Site de belirtilecek bir ücret talep edebilecek ve 04/2008 sayılı Kanun kapsamında gerekli kimlik doğrulama süreçlerinden geçmeyi zorunlu tutabilecektir.

  b) Ödeme Emri

  4.8. Kullanıcı, Ödeme İşlemi’ne ilişkin Ödeme Emri’ni ve buna ilişkin onayını Uygulama üzerinden Mobil Cüzdan ile veya Site aracılığıyla verebilir. Kullanıcı, BİSHY’nin hizmet veremediği (bakım çalışması gibi) zamanlar da BİSHY’i Direktör’ünün kabul edeceği sair yöntemler ile talep verebilir.

  4.9. Ödeme Emri’nin BİSHY’e iletildiği an, Ödeme Emri’nin alındığı an olarak kabul edilecek olup, Ödeme İşlemi’nin belirli bir günde gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde ise, Ödeme İşlemi için kararlaştırılan gün, talimatın alınma tarihi kabul edilir.

  4.10. Ödeme Emri ve Ödeme Emri’ne ilişkin onay, Ödeme İşlemi’nin gerçekleşmesinden önce veya sonra verilebilir. Kullanıcı’nın Ödeme Emri’ne ilişkin onayı, açıkça (sarahaten) verilecek olup örtülü (susma, itiraz etmeme, icazet ve sair şekilde zımnen) kabuller Ödeme İşlemi onayı olarak kabul edilmeyecektir.

  4.11. Kullanıcı, Ödeme Emri’ni tatil günleri dahil her hangi bir gün ve saat iletilebilir. Ödeme emrinden sonra yapılacak kontrol, ve transfer sürelerinin olduğunu, BİSHY’nin şüpheli olarak kabul ettiği işlemler de, ödeme emrine konu dijital para kaynağı/kaynaklarının resmi belgeler ile ispat edilmesini isteyebileceğini kabul ve beyan eder. Bishy bu tür işlemler de ispat belgelerinin kendilerine ulaşmasından sonra 3 iş günü içinde incelemesini bitirmekle sorumludur.

  4.12. Kullanıcı, Ödeme İşlemi’ne ilişkin olarak BİSHY’i yetkilendirdikten sonra, söz konusu Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesine kadar işlemi geri alabilecektir.

  4.13. BİSHY Ödeme Emri’ni, Ödeme Emri’ni, Kullanıcı ile kararlaştırılan ödeme tarihinde, Kullanıcı ile ödeme tarihinin kararlaştırılmadığı hallerde ise en geç, Ödeme Emri’nin BİSHY’e ulaştığı tarihten itibaren 4 (dört) iş günü içerisinde gerçekleştirir.

  4.14. BİSHY, bir Ödeme Emri’ni yerine getirmeyi reddettiği takdirde, ret gerekçesini ve varsa redde sebep olan hataların ne şekilde düzeltilebileceğini yazılı olarak veya Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de ve eklerinde belirtmiş olduğu GSM numarasından, e-posta adresinden veya alternatif kanallardan (çağrı merkezi, internet, mobil vs.) biri vasıtasıyla en kısa zamanda ve her halükarda en geç Ödeme Emri’nin alınmasını izleyen 1 (bir) iş günü sonuna kadar KULLANICI’ya bildirir. Reddin haklı bir sebebe dayanması halinde Kullanıcı, BİSHY’nin bildirimin yapılacağı kanal ile uyumlu olarak ve Site’de yer alan makul bir ücreti tahakkuk ettirme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

  4.15. BİSHY Ödeme İşlemi’nin Ödeme Emri’ne uygun olarak gerçekleştirilmesinden Kullanıcı’ya karşı sorumludur. BİSHY, Ödeme Emri’ni aldığı tarihten itibaren derhal ve her halükarda en geç izleyen iş günü sonuna kadar ödeme işlemi tutarını Alıcı’nın bankasına veya ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarmakla; Kullanıcı’nın Alıcı olması halinde Ödeme İşlemi tutarını derhal ve en geç ilgili tutarların BİSHY’e aktarılmasını takip eden iş günü Kullanıcı’nın kullanımına hazır hale getirmekle yükümlüdür. BİSHY’nin sair sebeplerle bu sorumluluğunu yerine getirememesi halinde 3 (üç) iş günü içinde Alıcı’ya iadesini yapmakla yükümlüdür.

  4.16. Madde 4.14 uyarınca ödeme tutarının Alıcı’nın bankasına veya ödeme hizmeti sağlayıcısına gönderilmemesi veya BİSHY tarafından hatalı gönderilmesi halinde BİSHY, gerçekleşmeyen veya hatalı gerçekleşen tutarı gecikmeksizin Kullanıcı’ya iade eder veya Kullanıcı’nın hesabını eski durumuna getirir. Kuallnıcı’nın söz konusu işlemin gerçekleşmeme veya hatalı gerçekleşme nedenini BİSHY’den talep etmesi halinde, BİSHY talep edilen bilgiyi Kullanıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

  4.17. BİSHY Alıcı’nın bankası veya ödeme hizmeti sağlayıcısının işlemlerinden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

  4.18. BİSHY, Kullanıcı’nın ihmal veya kusuru gibi Ödeme Emri’nin haklı sebeple reddi durumunda Kullanıcı’ya yapacağı bildirim, Ödeme Emri’nin geri alınmasının talep edilmesi hali, hatalı Ödeme İşlemi’ne konu Fon’un geri alınması ve sair durumlar için bulunması halinde Site’de belirtilen ücreti talep etme hakkını saklı tutar.

  4.19. İşbu Sözleşme kapsamında sağlanan Ödeme Hizmetleri kullanılarak temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsilatına ilişkin koşulları belirlemeye Alıcı münhasıran yetkili olup Kullanıcı, Alıcı ile kendi arasındaki söz konusu hususlarda BİSHY’nin herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul ve beyan eder.

  4.20. Kullanıcı, Alıcı tarafından mevzuata uygun şekilde tahakkuk ettirilecek faizlerin de Ödeme Hizmetleri aracılığı ile ödenebileceğini, Alıcı’nın bu yöndeki talimatına istinaden Kullanıcı’nın Ödeme Hesabı’nın ilgili tutar kadar borçlandırılabileceğini kabul eder.

  c) Hatalı/Yetkisiz İşlemler

  4.21. Kullanıcı; Ödeme Hesabı’nı, Ödeme Aracı’nı ve şifresini, Hassas Ödeme Verileri’ni güvenli bir şekilde korumak ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak tüm önlemleri almakla; Ödeme Aracı’nın hileli ve yetkisiz kullanım şüphesi doğuran bir olayın gerçekleşmesi, Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması ve iradesi dışında işlem gerçekleştiğini öğrenmesi halinde derhal BİSHY’nin +90 548 840 70 04 numaralı çağrı merkezine veya Site’de yayınlanacak elektronik posta adresine bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcı, BİSHY’nin herhangi bir kusuru olmaksızın yetkisi olmayan kişiler tarafından ödeme arayüzünün, Ödeme Aracı’nın, Hassas Ödeme Verileri’nin ve/veya Kullanıcı adı ve şifrenin kullanılması ve/veya verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde sorumlu olacağını, bu sebeplerle doğacak zararlarını BİSHY’den tazmin edilmesini talep edemeyeceğini kabul ve beyan eder.

  4.22. Bu hallerin tespitinin BİSHY tarafından yapılması halinde ise BİSHY, re’sen Ödeme Aracı’nın kullanımını askıya almakla veya kapatmakla ve Kullanıcı’yı askıya alma/kapatma gerekçesi ile ilgili olarak kullanıcının kayıtlı e-posta adresine veya kayıtlı iletişim bilgilerine bilgilendirmekle yükümlüdür.

  4.23. BİSHY, Kullanıcı’nın Ödeme Aracı’nın kullanıma kapatılma sebebinin ortadan kalktığını kendisine bildirmesi halinde Ödeme Aracı’nı kullanıma açar.

  4.24. Bildirimin yapıldığı tarih itibariyle ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarılmış ise, BİSHY ilgili tutarların Alıcı veya Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısından iadesini talep ederek bu tutarları Kullanıcı’ya aktarır.

  4.25. Kullanıcı, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini, öğrendiği tarihten itibaren BİSHY’e bildirmek ve düzeltme talebinde bulunmakla yükümlüdür. Düzeltme talebi, her halükarda ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren on üç (13) ayı aşamaz (tüketici olunmayan hallerde bu süre 6 (altı) ayı aşamaz).

  4.26. İşlemin, yetkilendirilmeden veya hatalı gerçekleştirildiğinin tespiti halinde BİSHY, söz konusu işleme ilişkin hatalı tutarı derhal Kullanıcı’ya iade eder veya Kullanıcı’nın Ödeme Hesabı’nı eski duruma getirir. Bildirimin yapıldığı tarih itibariyle ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarılmış ise, BİSHY ilgili tutarların Alıcı veya Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısından iadesini talep ederek bu tutarları Kullanıcı’ya aktarır. Alıcı, hatalı veya yetkilendirilmeden aldığı bu tutarları eksiksiz olarak iade edeceğini kabul ve beyan eder.

  4.27. Ödeme Aracı’nın ve/veya şifre bilgilerinin kaybolması, çalınması veya irade dışında kullanılması halinde Kullanıcı 150 (yüzelli) Türk Lirası ile sınırlı olarak sorumludur. Kullanıcı, bildiriminden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı’nın Ödeme Aracı’nı hileli kullanması ve burada öngörülen yükümlülüklerini kasten ya da ağır ihmalle yerine getirmemesi hallerinde Kullanıcı, herhangi bir süre ve ücret ile sınırlı olmaksızın, bu sebepten kaynaklanan zararların tamamından sorumludur.

  4.28. Gönderen’in yetkisiz işleminin varlığına ilişkin haklı bir kanaat oluşursa Gönderen’in yetkilendirmeleri incelenerek hileli işlem şüphesi halinde ödeme kabul edilmeyebilecektir. Gönderen’in bu durumda herhangi bir talep hakkı söz konusu olmayacaktır.

  4.29. Hatalı ve yetkisiz işlem sebebiyle Alıcı ve/veya Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısından bedelin geri alınması halinde BİSHY’nin işlemden doğan zararına ilişkin tutar, herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın geri alınan bedelden mahsup edilebilecektir.

  d) Alıcı İşlemlerinde Geri Ödeme

  4.30. Talep ilgili ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde yapılmak şartıyla Kullanıcı, Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, öngörülen tutarı aşması halinde, ilgili mal veya hizmetin tüketilmemiş olması kaydı ile ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. BİSHY bu durumda, Kullanıcı’dan talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını talep edebilir. Ancak her halde, ödeme işlemine ilişkin onayın doğrudan BİSHY’e verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce Kullanıcı’ya bildirimde bulunulması hallerinde, Kullanıcı ilgili Ödeme İşlemi için herhangi bir geri ödeme talep edemez. İşbu madde uyarınca geri ödeme talebinde bulunulabilen hallerde BİSHY 10 (on) iş günü içerisinde ödemeyi yapacak veya ret kararını gerekçeleri ile birlikte, Kullanıcı’nın başvurabileceği hukuki yolları da göstererek Kullanıcı’ya bildirecektir.

  MADDE 5 : DİJİTAL PARA’YA İLİŞKİN TEMEL HÜKÜMLER

  Kullanıcı’nın “Gönderen” Olması Halinde

  5.1. Dijital Para İhracı: Kullanıcı’nın talebi doğrultusunda, ATM’den, EFT/havale ile, Temsilciler vasıtasıyla, Kullanıcı’nın taraf olduğu mesafeli sözleşmeler vasıtasıyla gerçekleştirdiği satın alma işlemleri kapsamında aldığı iadelerin yüklenmesi ile veya talep edilen Dijital Para ihracı talebini takiben BİSHY, fon tutarı kadar Dijital Para ihraç edecek ve bu tutarı Kullanıcı’nın kullanımına sunacak ve ihraç etmiş olduğu Dijital Para karşılığında almış olduğu fon tutarını gösterir dekontu kullanıcının talebi doğrultusunda Kullanıcı’ya iletecektir.

  5.2. Aksi Kullanıcı tarafından yazılı olarak belirtilmedikçe Dijital Para’nın hak sahibi, Ödeme Aracı’nın yasal sahibi olarak kabul edilir. Aksi durumlarda Bishy işbu Sözleşme’yi askıya alabilir veya feshedebilir.

  5.3. Fon’a Çevirme: Kullanıcı, BİSHY tarafından belirlenecek kanallardan talepte bulunarak Diijital Para’nın kısmen veya tamamen fona çevrilmesi talimatı verebilir. BİSHY, mevzuatta aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Kullanıcı’nın bu talebi üzerine IBAN numarası dahil tüm bilgilerin eksiksiz olarak iletilmesini ve gerekli olması durumda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben 2 (iki) iş günü içerisinde Dijital Para karşılığı kadar fonun Kullanıcı tarafından iletilen IBAN numaralı hesaba aktarımına ilişkin işlemleri gerçekleştirecektir.

  5.4. Fona çevirme işlemlerinde, iade yapılacak banka hesabının bilgisinin Kullanıcı’ya ait olduğunun doğrulanabilmesi şartı aranacaktır. Kullanıcı, BİSHY’nin uygun göreceği haller de, Site’de belirtilen tutarda bir Fon’a çevirme ücretinin kendisine iletilecek toplam bedelden mahsup edileceğini kabul eder.

  5.5. Kullanıcı tarafından iadesi talep edilen tutarın ve/veya aylık bakiye ve/veya kullanım tutarının yürürlükteki mevzuat ile öngörülen limitlerin üzerinde olması halinde, kimlik tespiti yaptırması gerekeceğini, aksi halde bu tespit tamamlanana kadar kendisine bir iade yapılmasının söz konusu olmayacağını kabul eder.

  5.6. BİSHY, Kullanıcı’nın elektronik para hesabında bulunan Dijital Para’nın belirli bir süre içerisinde kullanılması veya Fon’a çevirmesine ilişkin ilave yükümlülük getirme hakkını saklı tutar. Belirlenecek bu süre sonunda kullanılmayan ve Fon’a çevrilmeyen Dijital Para, sürenin sonunda herhangi bir talep veya bildirim yükümlülüğü olmaksızın Fon’a çevrilerek Kullanıcı’ya aktarılacaktır.

  MADDE 6 : ÜCRETLER

  6.1. Ödeme Hizmeti karşılığında Kullanıcı tarafından ödenmesi gereken ücretler, komisyonlar ve sair bedellerin söz konusu olması halinde (“Ücretler”), ilgili işlem ve/veya hizmet özelinde Site’de sunulacaktır.

  6.2. Ücretler, BİSHY tarafından tek taraflı olarak güncellenebilecek olup Kullanıcı işbu Sözleşme uyarınca kendisine yapılan bildirimi müteakip söz konusu değişiklik nedeniyle Sözleşme’yi feshetmediği takdirde hizmeti kullandığı sürece güncel hizmet bedelinin yukarıda belirtilen şekilde tahsil edileceğini kabul eder.

  6.3. BİSHY’nin mevzuat kapsamında yapması gereken bilgilendirmelere ek olarak ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya bilgilendirmenin işbu Sözleşme’de öngörülenden farklı yöntemlerle iletilmesinin talep edilmesi halinde, Uygulama ve Site’de belirtilen ücretlendirme tarifesi uygulanır.

  6.4. Ödeme Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilecek ücretlendirmeye tabi olan işbu Sözleşme’de yer alamayan diğer işlemler BİSHY tarafından belirlenmiş ve Kullanıcı belirtilen işlem ücretlerine tabi olabilecektir.

  6.5. BİSHY işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’dan olan alacaklarını herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Kullanıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup edebilir. Kullanıcı bu hususta herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

  MADDE 7 : DİĞER HÜKÜMLER

  Sözleşme’nin Süresi ve Fesih

  7.1. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve Taraflar’ın mutabakatı ile feshedilmediği sürece yürürlükte kalır.

  7.2. BİSHY, herhangi bir zamanda 1 (bir) ay öncesinde yapacağı yazılı bildirimle; KULLANICI ise, 1 (bir) ay öncesinde yapacağı yazılı bildirimle Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

  7.3. Ödeme Hizmetleri’nin mevzuat ve ahlaka aykırı amaçlarla ve/veya mevzuat ve ahlaka aykırı mal ve hizmetlerin temini için kullanıldığının tespiti halinde BİSHY, işbu Sözleşme’yi derhal feshedebilir.

  7.4. Sözleşme kapsamında Kullanıcı’nın BİSHY’nin güvensiz ve/veya şüpheli addettiği mecralarda Ödeme Hizmetleri’ni kullanması halinde, hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin ve benzeri durumların söz konusu olduğu hallerde BİSHY, Kullanıcı’ya yapacağı bildirimle Kullanıcı’ya sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Hesabı’nı ve/veya Cüzdan’ı ve/veya sair Ödeme Aracı’nı geçici veya süresiz olarak kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda BİSHY mevzuatta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında Kullanıcı’yı bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Kullanıcı’nın kullanımına açacaktır

  7.5. İşbu Sözleşme’den kaynaklı uyuşmazlıklarda Lefkoşa Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.

  7.6. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BİSHY işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, pandemi, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili Taraf’ın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

  7.7. Sözleşme veya yürürlükteki mevzuatta aksi belirtilmedikçe Sözleşme uyarınca yapılacak tüm bildirimler yazılı veya elektronik olarak iletilebilir. BİSHY, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Kullanıcı’nın bildirmiş olduğu adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır.

  7.8. BİSHY, KULLANICI’nın uyglamaya erişimini herhangi bir gerekçe göstermeksizin dilediği zaman askıya alabilir veya sonlandırabilir. BİSHY, kapatma veya sonlandırma kararı aldığı KULLANICI’nın uygulama da mevcut tüm dijital parasını KULLANICI’nın daha önce kullanmış olduğu banka bilgilerine fon olarak eksiksiz şekilde göndermek zorundadır.

  Bishy Payment Systems Trd. Ltd.